شنبه 4 تیر‌ماه سال 1384
آی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر دارد که در آب می سپارد جان


چند بار نوشتم و پاک کردم
از آنهائی که رأی دادند و آنها که رأی ندادند
اما درد از آنها نیست که رأی دادند؛ گر چه از سر لجبازی یکی ؛ به دیگری رأی دادند ؛ اما لااقل آمدند و بودند.
درد از آنهاست که می توانستند تاثیر گذارباشند ولی نشدند ؛ اگر فردائی ؛ شرائطی پیش آمد ؛ که افسوس این روز را بخورید ؛ دیگر چه سودی دارد. فرصتها یک به یک از دست رفت.
شما ؛ آنانی را که در این 8 سال؛ بدنبال ناراضی و دلسرد کردن مردم بودند را سرمست و خوشحال ساختید.
آیا شما هم در شادی آنها شریکید؟ چه نفعی عاید شما شد ؟ آنان که رای دادند یک نقطه امیدی را دیدند؛ شما که رای ندادید چه نقطه امیدی را شاهد بودید ؟ آیا نقطه امیدی در ذهن داشتید ؟ بعید می دانم .
جز آنکه در آینده ؛ شما هم در خطاهای این گروه متحجر خشک مغز سهیم خواهید بود.اگر به امید رسیدن منجی ؛ آن هم از آنسوی آبها هستید ؛ خیال باطلی است . و اگر منجی از بین این مردم می خواهد برخیزد با خانه نشینی شما محال است.
بقای این گروه اقتدار طلب ؛ در آشوب و بلوا و دشمن تراشی است ؛ هر آتشی که از فتنه اینان برخیزد ؛ دامن شما را هم خواهد گرفت و دودش به چشم همه خواهد رفت .

ودیگر هیچ