دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1384


با مردم زمانه سلامی و والســـلام
تا گفته ای غلام توام می فروشنت