پنج‌شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1384

گودال قتلگاه گل و بوی پیرهن
در جستجوی یوسف زیبای بی‌کفن

پیداست آه منظری از ماه چاک چاک
خورشید رنگ‌باخته و تکه‌تکه تن

گرگی نشسته بر تن خورشید و می‌درد
شال و عبا و پیرهن سرخ آن بدن

گفتند رستخیز عظیمی است نینوا
نه زستخیز گوشه‌ای از نینوای زن

تاریک می‌شود همه جا بی‌کس و غریب
سخت است هم علی شدن و هم حسن شدن

ای‌ ماه سرخ سر بزن از روی نیزه‌ها
ای چاک‌چاک ماه، کجایی حسین من

قرآن بخوان که بشنوم آوای هفت‌بند
ای آیه مقطعه با آن لب و دهن

افتاده عکس ماه لب گودی و
زنی در جستجوی زهرای بی‌کفن