پنج‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1385

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا
تیغ عیاران کج و ابروی مه رویان کج

 هر دو خون ریزند ولی این کجا و آن کجا
موی ابلیسان پریش و زلف مه رویان پریش

 هر دو آماج فسونند ولی این کجا و آن کجا