یکشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1386

جمعه ای وارد مدرسه ای که حوزه رای گیری بود شدم خانم وآقائی هم تازه رسیده بودند یکی از خانمهای مسئولی که نشسته بود بهم گفت اتاق بغلی هم یه حوزه دیگر هست می توانید اونجا هم رای بدهید. برای اولین بار بود که می دیدم که تو یه محل دو تا حوزه رای گذاشته بودند.

چند نفری بیشترنبودند.شناسنامه ام را خانم هاطبق عادت یا مقررات یک به یک  دست به دست کردند و برگه های رای را بهم دادند.خانم آخری که می بایست شناسنامه را تا مرحله انداختن رای پیش خودش نگه دارد تا شناسنامه ام را دید گفت: متولد 69 هستید؟ همه نگاهها به طرف او برگشت و یه نگاهی به من کردند. خانم اولی که معلوم بود از دارو دسته جنتی است فوری اشاره کرد تا شناسنامه را ببینه.

گفتم: بهم میاد متولد 69 باشم؟

خانمها از ترس نماینده شورای نگهبان خنده اشان را زیر لبه مقنعه اشان پنهان کردند.

گفتم : درسته که موهامو رنگ می کنم اما اینقدر که جوان نمیشم.

بازهم همون وضعیت... بالاخره با تایید نماینده احمد جنتی، غائله خاتمه یافت و من توانستم رای بدهم. به این همه دقت آفرین گفتم!

فرم رای شبیه پاسخنامه های کنکور بود و کد نماینده ها امسال شبیه پلاک خودرو بود.

رسما اعلام شده 60 درصد رای داده اند این در حالی است که تعداد واقعی واجدین شرائط  رای دادن زیر سوال است. از آنجا که این دولت ید طولائی در آمار سازی داره به نظر میاد در این مورد هم از این حربه استفاده شده است. اگر همین را هم بپذیریم جای تاسف داره.بیست میلیون رای ندهنده.

*****

یک نصیحت که یکی از دوستان داغ دیده برام فرستاده:

هرگز به نشانه‌های آبی و قرمز شیرهای آب سرویس‌های بهداشتی اطمینان نکن