دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1387

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او

 و همیشه قسمتی از غم های کسی باش نه دلیل او

                                                                      زرتشت