شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1387

درد من حصار برکه نیست

درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده ...