چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387

جای خوشحالی فراوان دارد که می شنویم نخستین زن ایرانی به مقام فول پروفسوری نائل شده است. کجایند آنانی که دائم نسبت به پائین بودن مقام و منزلت زن و اعمال تبعیض های مختلف نسبت به آنها در این نظام مقدس دم می زنند. اینکه بعد از، نمی دونم چند ین سال، خیلی ، یک زن برای اولین بار فول پرفسور، آنهم در رشته هنر بشود، باعث سربلندی جامعه نسوان این مملکت است و بجاست به همه آنها تبریک بگوئیم و امیدوار باشیم در سایر رشته ها نیز چنین مقاماتی کسب نمایند.