سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387

قرن های دروغ و صدرنگی،

کاش یک روز به آخر برسد.

این همه وحشت و تنهایی و مرگ،

کاش یک روز به آخر برسد.

دشمن ما خردست ؛ لیک آنها بهر گرده نانی پی او می گردند.

وای بر خودفروشان خبیث.

گره آزادی ما، نه به دستان یکی از ماها

نه به رحم آوری دشمن ما

بازشود.

سرّ آزادی ما، بودن ماست

با همدیگر

دراین زندان وانشود، جز به اتحاد یک یک ما.

ما به آن روز می اندیشیم

تن به ذلت ندهیم.

روز پیروزی ما نزدیک است.

تو چه می اندیشی؟

تو که انسانیت خود دادی بهر گرده نانی.

آغوش ما باز است هنوز

گرده نان ذلت رابه زمین انداز، با ما باش.

شب ما نیز سحرخواهد شد، همصدا با ما شو.

-رمز پیروزی ما-

ما به آن روز می اندیشیم

سربلند و آزاد

نه همین میهن خود

که جهانی آزاد

که جهانی آباد

نه فقیری ،

نه اسیری ،

تو چه می اندیشی؟