دوشنبه 24 تیر‌ماه سال 1387

خاک خواهی شد!

 

از رخ آیینه ها هم پاک خواهی شد!

چون غباری گیج، گم، سرگشته در افلاک خواهی شد!