دوشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1387

همچــــــو مرغ از شاخــه در شاخــی پــریدن خـــوب نیست

یـــا به هـــر سوراخ چون مــــــوشی خــــــــزیدن خوب نیست

راه نـــــــا همــــــوار پیمــــودن بـــــه شب هــــــای سیـــــاه

بــــار نــــاجا را بــــــدوش خــــــــود کشیــدن خــوب نیست

قصــــــهء نــــــادیـــده را دیــــــــده تصــــــــــــویـــر داشتن

میـــوهء نــــــا پختـــه را روخـــــــام چیـــــــدن خـوب نیست

سعـــی انــــــــــدر رشتــــــهء مقصـــــود تــــــــا نگسیختــن

گـــــــر رمیــــد آهـــــو بـــدنبالش دویــــــدن خـــــوب نیست

گـــــــــــوش را دادن بقـــــــول ملحـــــد و پست و پلیــــــــد

حـــــرف نـــا مطلـــوب گمـــره را شنیــــدن خـــــوب نیست

خـــــوردن و نـــــوشیــــدنت بــــــایــــد بکـــاســــهء صفـــا

آب را در ظــــرف نـــــا پــــــاکــــی شمیـــدن خــوب نیست

جـــــامه ات را گـــــر ملوث ســــاخت  نـــــاگــــاهی حسود

تــــــو دهـــــانت حیف دان پـــایش جـــــویدن خــــوب نیست

شــــرم ای صیــــاد ظـــــالم رو چـــــو شیــری کن شکـــــار

همچـــــو سگ دامــــان کـــوری را دریــــدن خــــوب نیست

زینهـــــــار ای جــــــان مـــن بهــــــــــــر تقـــاضــــا و طمــع

پیش مــــــرد سفلــــه گــــردن را خمیـــــــدن خـــــوب نیست

قبــــــل از هــــــــــر کــــــــار بسمل ذرهء انــــــــدیشه کـــن

کلک خــــــود را بعـــــد بــــا حســـرت گـــزیدن خوب نیست

                                                                 بسمل بادغیسی