شنبه 18 آبان‌ماه سال 1387

 

مادر بزرگ من اعتقاد داشت اگر کسی دو تا بقول خودش  "فرق سر" داشته باشه حتما" دو تا زن می گیرد. البته در سوابق خانوادگی ما پیش نیامده بود که مرد دو زنه موجود باشه تا برویم بررسی کنیم که آیا دو فرق سر دارد یا نه. یه آشنائی هم بود که دو تا زن داشت اما از بدشناسی کاملا کچل بود که این را به حساب خوش شانسی اش گذاشته بودند. 

این مقدمه برای این بود که بگویم اخیرا" دانشمندان توانسته اند ژنی را پیدا کنند که به آن ژن تک همسری لقب داده اند.  این ژن که   RS3334 نام گرفته است به نوع رفتار مردان با همسرانشان ارتباط دارد.مردان ممکن است از این ژن یک  یا دو نسخه داشته و یا فاقد آن باشند هر چه تعداد نسخ این ژن بیشتر باشد پیوند انها با همسرانشان کمتر خواهد بود.مثلا" کسانی که دو نسخه از این ژن دارند نسبت به کسانی که یک نسخه دارند یا هیچ نسخه ای ندارنداحتمال بیشتری دارد  که ازدواج نکنند و یا اگر هم ازدواج کنند احتمال اینکه در زندگیشان دچار بحران با همسرشان شوند بیشتر است.

پس طولی نخواهد کشید که شاهد خواهیم بود که  آقایان در مجلس خواستگاری می بایست نتیجه آزمایش ژنتیک  RS3334خودشان را به همراه داشته باشند و قبل از هر بحث و صحبتی آن را ارائه نمایند و دختران جوان از بین خیل خواستگاران خود کسی را  انتخاب خواهند کردکه این ژن را نداشته یا حداقل یکی داشته باشد.