یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1387

این اقتصاددانهای ما عجب حال و حوصله ای دارند . 60نفرشان نامه ای خطاب به احمدی نژاد نوشته اند و همان نکاتی را که در دو نامه قبلی اشان آورده بودند، مجددا"و برای سومین بار  تکرار کرده اند. سری اول 50 نفر نامه نوشتند، دفعه دوم  57 نفر و اینبار 60 نفر ، اگر اقتصاد ما پیشرفت نکرده حداقل تعداد اقتصادانهای معترض رشد یافته است. احمدی نژاد پس از بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت به صاحب نظران اقتصادی نامه نوشت تا راه حل ارائه دهند. خوشمزه است بعد از سه سال و نیم که از او باید سوال شود که چکار کرده و برای مواقع بحرانی چه تمهیداتی اندیشیده با همان روش معمولش که  سوال را با سوال پاسخ می دهد دست پیش گرفته تا پس نیفتد. به هر ترتیب نامه جمعی از اساتید اقتصاد بیانگر وخیم تر شدن شرائط اقتصادی جامعه است که اقشار مردم این روزها کم و بیش فشار های آن را حس می کنند.  

**************

در خبرها آمده بود در ایلام خانمی به هنگام رانندگی، در حالی که  پشت فرمان اتومبیل در حال شیر دادن ! به فرزندش بود با کامیونی تصادف کرده و باعث مرگ سه نفر می شود. 

این مطلب خود شاهدی است بر وجود مشکلات اقتصادی مردم جامعه ما، بجای اینکه بانوان محترمه در خانه بنشینند و بچه داری کنند مجبورا" برای امرار معاش زندگی، تن به کارهای سخت بدهند و حتی فرصت نداشته باشند که با خیال راحت به فرزندشان شیر بدهند.