یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1387

گفتم: ایکاش همیشه پیشم بمانی

گفت: انتظار رفتن مرا می کشی؟

گفتم: نه ! بعضی جملات انسان را تغییر می دهد اما نمی توانی آن جمله را تغییر دهی.

گفت: سفسطه می کنی یا مغلطه؟

گفتم: هیچکدام اما پیشم بمان...