شنبه 21 دی‌ماه سال 1387

تلفن زده به یکی از بستگانش می پرسه امشب کدوم هیات شام می ده؟

نمی دونم اونور خط چی گفت.

در جواب با صدای بلند گفت ما امشب شام می خوایم! کاری به هیاتش ندارم. البته از اون هیاتها هم نباشه که ساعت 1 بعد از نیمه شب شام می ده.

*****

برای بعضیها این چند روز تعطیلی و عزاداری در همین یک مورد خلاصه می شه

راستی انسانی که به لقمه ای سیر می شود. این همه دست و پا زدن برای چیست؟

می گویند بخاطر تبرکشه!

آخر تبرک هم باشه همان یه لقمه کافیه نه اینکه غذای یک هفته ات را ذخیره کنی.

بیشتر خلاص شدن از پخت وپز است.

یه خانمی می گفت ما تو کاشان دو ماه محرم و صفر از غذا پختن راحتیم ، صبحانه ، نهار و شام مهمون مسجدیم

عزاداریهایتان قبول.