شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388

شیر آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از کند ترین غزال آفریقایی کمی تند تر بدود تا از گرسنگی نمیرد.وغزال آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از تند ترین شیر آفریقایی کمی تند تر بدود
تا کشته نشود .مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را تندتر از امروز بدوی