پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1387

مدیریکی از شرکتهای پیمانکاری نامه ای را به من نشان داد که از طرف اداره کار به دستش رسیده بود. روز شنبه و با مهر محرمانه بر بالای آن. نامه بدون هیچ پاکتی و هیچ تا خوردگی تحویل درب نگهبانی کارخانه اش شده بود و پس از دست به دست شدن توسط نامه رسانهای داخلی شرکت به دست آقای مدیرعامل رسیده بود.

در این نامه به کارفرمایان اعلام شده بود که گویا قرار است عده ای از کارگران در ایام منور دهه فجر بعلت عقب افتادن حقوقشان اعتراضاتی برپا نموده و با این کار خود چهره نظام اسلامی را خدشه دار نمایند. لذا درخواست می شود به منظور جلوگیری از هر گونه اعتراض نسبت به پرداخت سریعتر بدهی معوقه کارگران تا قبل از 22 بهمن اقدام گردد.

در انتهای نامه هم هشدار داده شده که در صورت عدم انجام به موقع این کار وایجاد هرگونه اعتراض از سوی کارگران عواقب آن بعده کارفرمایان بوده و با آنها برخورد خواهد شد.

نحوه ارسال این نامه محرمانه و مطلع شدن همه از مفاد آن این شائبه را ایجاد می کند که گویا عده ای عمدا" قصد تحریک داشته تا شرکتها را تحت فشار قرار دهند.

مشکل نقدینگی این روز گریبان همه شرکتها را گرفته است. این وضعیت به حدی خطرناک شده که خیلی از کارفرمایان ماهها حقوق پرسنل شان را پرداخت نکرده اند. بانکها از پرداخت وام خودداری می کنند. خیلی از کارخانه منابع کافی برای سرمایه در گردش خود ندارند.

پخش این گونه نامه ها نمی تواند ناآگاهانه انجام شده باشد. همیشه در این مملکت زمانی به فکر حل یک مشکل می افتد که مسئله ای بحرانی شده باشد.