سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1384

تنها گلی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.بجز روستای داماش و منطقه اوکراین در هیچ جای دیگر جهان یافت نمی شود.
قامت این گل حدود یک متر است و چون گلهایش به طرز خاصی به پائین برگشته اند به نام سوسن چلچراغ معروف است.