جمعه 16 تیر‌ماه سال 1385

خبرآمد خبری درراه است

سرخوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید،شاید

پرده از چهره گشاید، شاید

دست افشان، پای کوبان میروم

بردر سلطان خوبان میروم

میروم بار دگر مستم کند

بی سرو بی پا وبی دستم کند

میروم کز خویشتن بیرون شوم

در پی لیلا رخی مجنون شوم

هرکه نشناسد امام خویش را

بر که بسپارد زمان خویش را

                                                              "مرحوم آقاسی"