سه‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1385

یارب به کرم برمن درویش نگر

در من منگر در کرم خویش نگر

هرچند نیم لایق بخشایش تو

برحال من خسته دل ریش نگر