شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1385

در حالی که معلوم نیست شهرام جزایری کجا پنهان شده امروز هاشمی شاهرودی حکم برکناری قاضی ، رئیس مجمع قضائی و رئیس زندان اوین را صادر کرد. همان اندازه که فرار کردن جزایری با شک و تردید همه روبرو شد صدور چنین احکامی هم نمایشی به نظر می آید.

در یک نظام بسته وفرمان از بالا وقتی چنین افتضاحی روی می دهد افراد دست اندر کار موضوع حاضر به کناره گیری نیستند و دائم به توجیه عملکرد خود می پردازند اگر هم استعفا بدهند تحت فشار اینکار را می کنند .آنچه به ظاهر اهمیت دارد مصلحت گرائی است که مستمسک عده ای قرار گرفته تا پشت آن پنهان شوند. در این میان بد نیست بدانید پاسبخش و سرباز وظیفه مامور نگهداری جزایری در بازداشتند. شک نکنید تمام قصور و تقصیر سیستم فشل قضائی از حلقوم همین سرباز نگون بخت بیرون خواهند کشید. یادتان نرود در فاجعه کوی دانشگاه بعد از آن همه جنایت دست آخر یک سرباز نیروی انتظامی محکوم شد آنهم به جرم دزدیدن یک ریش تراش.