سه‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1386

سه تا درخت بید، دو تا بید بید، یکی بید نبید، اون که بید نبید میون او دوتاکه بید بیدند بید.