دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1387

فرق است میان آن که یارش در بر 

با آنکه دو چشم انتظارش بر در 

 

پاسخ:حال ما خوب است ولی تو باور نکن